انتخاب واحد 1398/11/17 الی 1398/11/21
شروع کلاس 1398/11/26
حذف و اضافه 1398/12/04 الی 1398/12/05
حذف اضطراری 1399/03/12 الی 1399/03/13
پایان کلاس ها 1399/03/27
شروع امتحانات 1399/04/01
پایان امتحانات 1399/04/16

انتخاب واحد ترم 982 : 1398/11/17 الی 1398/11/21 می باشد.

Comments are closed.